Home BLOGUJTE NA POLI!

BLOGUJTE NA POLI!

Pole uverejňuje komentáre, analýzy, eseje, fotoeseje, recenzie, poéziu a videá najrôznejšieho druhu. Dĺžka textu by sa mala pohybovať v rozmedzí 3 000 až 10 000 znakov v závislosti od typu článku. Uvítame krátke komentáre venujúce sa aktuálnej situácii, reakcie na správy a názory v iných médiách, recenzie kníh, filmov, divadelných predstavení, verejných diskusií, hudobných albumov, či koncertov, ale aj dlhšie analýzy a eseje dôkladne rozoberajúce spoločenské javy.

Svoje príspevky posielajte na adresu: redakciapola_zavináč_gmail_bodka_com. Zaslaním svojho príspevku vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami.

Všeobecné podmienky pre autorov a užívateľov stránky

 1. Obsah blogu POLE, ktorého doménou je stránka www.poleblog.sk (ďalen len „stránka“) je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autorov a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov, najmä zákonu č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).
 2. Stránka, ako ani žiadna z jej častí nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa kopírovaná, ani inak využívaná spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami a aplikovateľnými právnymi predpismi.
 3. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa obsahu nachádzajúceho sa na tejto stránke je prevádzkovateľ stránky, ktorým je OZ POLE (ďalen len „prevádzkovateľ“).
 4. Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila a preukázala sa svojím menom a priezviskom vo vzťahu k dielu (ďalej len „autor“).
 5. Dielom sa rozumejú informácie alebo dáta vo forme zdrojových kódov, textov, obrazov, videí, zvukovo-obrazových záznamov alebo v inej forme, ktoré autor poskytne prevádzkovateľovi (ďalej len „dielo“).
 6. Autor vyjadruje súhlas so Všeobecnými podmienkami pre autorov a užívateľov stránky poskytnutím diela prevádzkovateľovi.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na editovanie a úpravu poskytnutých diel. Citovanie iných zdrojov sa preferuje vo forme linkovania pôvodného zdroja priamo v texte diela v prípade internetových zdrojov, v prípade knižných zdrojov sa preferuje uvedenie bibliografického zápisu bezprostredne pod textom diela. Autor je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi zdroje, z ktorých pri zostavení diela vychádzal, použil ich alebo sa na ne odkazuje.
 8. Autor sa zaväzuje, že ak sa zistí akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb konaním autora, autor vysporiada takéto práva a uspokojí nároky tretích osôb v plnom rozsahu, na vlastné náklady a bez nároku na ich následné uplatnenie voči prevádzkovateľovi.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu autorovi ani tretím stranám, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivých vyhlásení autora, v takomto prípade nesie zodpovednosť za škodu voči tretím stranám autor.
 10. V prípade, že autor poskytne prevádzkovateľovi nevyžiadané dielo, autor súhlasí s tým, aby ho prevádzkovateľ uverejnil na stránku bezodplatne, t. j. bez nároku na odmenu. Prevádzkovateľ neuhradí žiadne poplatky týkajúce sa autorských práv, pokiaľ nie sú dohodnuté osobitne, spravidla zmluvou.
 11. Na iné použitie nevyžiadaného diela autora, než je publikovanie na stránke, je prevádzkovateľ povinný požiadať o dodatočný súhlas autora ku každému ďalšiemu použitiu diela osobitne, s výnimkou prípadu opísaného v bode 14. Pri dielach na objednávku upravuje tieto pravidlá zmluva.
 12. Pri nevyžiadaných dielach si prevádzkovateľ vyhradzuje právo udeliť autorovi súhlas na ďalšie použitie a publikovanie poskytnutého diela (napr. na súkromnom blogu, inom portáli či v inom médiu). Autor je povinný o tento súhlas prevádzkovateľa vopred požiadať. Pri dielach na objednávku upravuje tieto pravidlá zmluva.
 13. Pri dielach na objednávku platí, že objednávateľ, korým je prevádzkovateľ, automaticky nadobúda právo na použitie diela pre účely vyplývajúce zo zmluvy. Iné použitie je možné iba so súhlasom autora.
 14. Upozorňujeme autorov, že ich článok môže byť bez ich predbežného súhlasu vybraný redaktormi partnerského webu Denníka Referendum a publikovaný u nich v rámci rubriky Dopis ze Slovenska. V prípade, že si to autor neželá, je povinný na to včas upozorniť prevádzkovateľa, t. j. pri poskytnutí diela alebo bezprostredne po poskytnutí diela, ešte pred jeho uverejnením.
 15. Odmena za články, ktoré od nás preberie web Political Critique je 25 € (brutto). Odmena sa vypláca na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a prevádzkovateľom. Preklad článkov do angličtiny a jazyková korektúra je zabezpečená z našej strany.
 16. Prevádzkovateľ uprednostňuje diela, ktoré používajú rodovo vyvážený jazyk.
 17. Diskusie pod článkami prevádzkovateľ neumožňuje vzhľadom na nutnosť ich kontroly vyplývajúcej zo zákona. Prevádzkovateľ dáva otvorený priestor pre zmysluplné reakcie na hlavnej stránke Poľa v podobe celistvého textu.
 18. Všetky ďalšie podmienky, práva, pravidlá a náležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto všeobecných podmienkach, sú predmetom osobitnej dohody medzi prevádzkovateľom a autorom, prípadne užívateľom stránky. Ak nie je dané inak, všetky vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznýcmi právnymi predpismi.